II – JAK ODSTRANIT ZÁVADY TRIMU

II – JAK ODSTRANIT ZÁVADY TRIMU

V této části se budeme zabývat odstraňováním závad trimu. Probereme typické případy, se kterými se závodníci nejčastěji potýkají. Pro každou závadu uvedeme seznam pravděpodobných příčin a popíšeme jejich příznaky i způsob odstranění závady.

Na stránkách této kapitoly si všimneme, že některými zákroky zmírňujeme nebo odstra­ňujeme jednu nežádoucí vlastnost lodě za cenu zhoršení jiné vlastnosti. Např. zlepšením stou­pavosti snížíme obvykle rychlost lodě, malý a plochý spinakr, který je výhodný na ostrých bočních kursech, je pomalejší při zadním větru apod. Při odstraňování závad trimu musíme proto často volit kompromisní řešení, které respektuje protichůdné požadavky jednotlivých režimů plav­by. Je žádoucí postupovat obezřetně a trpělivě a vyvarovat se radikálních zákroků, kterými bychom obrazně řečeno „léčili odřené koleno amputací nohy pacienta“.

Při odstraňování závad trimu důsledně dodr­žujeme zásadu postupného prověření jednotli­vých možností. Vždy provedeme na lodi pouze jednu změnu trimu oproti předchozímu sta­vu a prověříme její příznivé i nežádoucí vedlejší účinky. Teprve potom přistoupíme k ověření další možnosti. O jednotlivých zákrocích a jejich účinku vedeme záznam v trimovacím deníku, abychom se mohli kdykoli vrátit k některému z předchozích trimů. Porušíme-li zásadu postup­ného prověření a provedeme několik změn trimu najednou, nemůžeme s určitostí vyhod­notit účinek jednotlivých zákroků.

 


PLACHETNICE ŠPATNĚ STOUPÁ PROTI VĚTRU

Možné příčiny:

malé napětí líku hlavni plachty, malé napětí líku kosatky, prověšení předního lemu kosatky, nad­měrné napnutí spodního lemu hlavní plachty, stranový průhyb stěžně do návětří, málo tuhá ploutev,

Příčina a její příznaky Odstranění závady

Malé napětí líku hlavní plachty

Uzavřený a napnutý lík zlepšuje stoupavost pla­chetnice (na úkor její rychlosti). Chceme-li zlep­šit stoupavost, pomůže často, zvětšíme-li napětí líku.

Správné napětí líku nelze utajit. Vyfotogra­fujeme zezadu plachty lodí, které plují rychle a ostře proti větru tak, aby bylo vidět přetoče­ní jejich plachet. Porovnáváním snímků zjis­tíme odchylky. Příčinou většího přetočení naší plachty (při stejné hloubce profilu a nastavení ráhna) může být nadměrný průhyb stěžně. Poznáme to podle vlnek, které vznikají mezi zadním rohem plachty a středem stěžně. Při nadměrném průhybu stěžně se nezvýší napětí líku přitažením kikingu nebo otěží, protože se stěžeň ještě víc prohne. Průhyb stěžně vyploští plachtu, což naopak způsobí další otevření líku.

U jednoposádkových lodí (bez upínaček) je tře­ba předejít tomuto stavu tím, že zakoupíme plachtu a stěžeň, podle váhy posádky a převažu­jící síly větru. Upravy tuhosti stěžňů a střih plachet jsou riskantní a mohou je provádět jen zkušení jachtaři.U dvouposádkových lodí je situace příznivější. Nadměrné ohýbáni stěžně omezíme podepřením stěžně (klíny nebo vzpěrou). Jestliže je podepření stěžně málo účinné a závadu se nám nepodaří odstranit, je třeba zvětšit úhel rozevření sálingů. Sálingy rozevíráme postupné tak dlouho, až se špiónek na horní spíře začne „utrhávat“. Je to signál, že je plachta správně napnutá v líku. Ráhno přitom přitahujeme tak, aby ve střec­ním větru nebylo vzdáleno víc než 10cm od osy lodě.

Malé napětí líku kosatky

Stav napnutí líku kosatky poznáme podle cho­vání špiónků. Při volném zadním líku se horní návětrný špiónek zvedá (utrhává) dříve než ostatní.

Na hladké vodě dotáhneme kosatkovou otěž, ve vlnách posuneme kosatkové kladky dopředu

Prověšení předního lemu kosatky

Každá kosatka je střižena pro určité prověšení (průhyb) předního lemu. Jestliže je napětí take­láže malé, může se přední lem kosatky pronášet tlakem plachty více, než zamýšlel výrobce. Prověšení kosatky má za následek zvětšení hloubky profilu náběžné části kosatky a tím špatnou stou­pavost plachetnice. Nadměrný průhyb kosatky se objeví rovněž v tom případě, kdy je napětí takeláže dostatečné, ale přední upínačka (stěh) je příliš krátká, takže přebírá část tahu, kterým má být napínán přední lem (výtah) kosatky.

Nadměrné prověšení předního lemu a tím i pří­liš bohatý profil přední části kosatky odstraní­me zvýšením napětí takeláže. Plujeme-li proti větru ve stejném směru jako ostatní úspěšné plachetnice a kosatka se nepronáší, ale stále prolamuje v přední části, lze požádat výrobce plachet, aby „zabral“ kosatku v předním lemu (upravil vydutí mezi spodním a horním okrajem předního lemu). Takovou úpravou jsme výrazně zlepšili vlastnosti kosatky čs. výroby.Mějme na paměti, že kdykoliv měníme napěť takeláže, měníme významně bohatost náběžné části kosatky!

Nadměrné napětí spodního lemu hlavní plachty

Stoupavost plachetnice lze zlepšit mírným uvol­něním (nadměrně napnutého) spodního lemu hlavní plachty. Uvolnění způsobí bohatší spodní část plachty a menší průhyb stěžně a tím i menší přetočení plachty.

Mírně povolujeme spodní lem a vyhledám: kompromis mezi rostoucí stoupavostí a klesající rychlostí.

Stranový průhyb stěžně do návětří

Když je kosatník na hrazdě, zvyšuje se napětí závětrné upínačky a tím i její tlak směrem do návětří na úrovni sálingů. Stranový průhyb stěžně do návětří zhoršuje stoupavost plachet­nice, neboť se zvětší štěrbina mezi hlavní plach­tou a kosatkou a tím klesne výkon plachet. Současně se vyploští hlavní plachta a uvolní lík. Důvodem průhybu jsou dlouhé sálingy v kom­binaci s malým napětím upínaček.

Když dochází k průhybu stěžně do návětří, aniž je kosatník na hrazdě, pak příčinou je malé napětí upínaček a krátké sálingy.

Překontrolujeme nejdůležitější díly kování stěžně, hlavně tuhost sálingů a jejich upevnění ke stěžni, těsnost paty stěžně, těsnost stranové opěry stěžně na úrovni paluby atd. Pořídíme si snímky nebo za jízdy zkontrolujeme stranový průhyb stěžně pohledem podél drážky.Odstraníme všechny zjištěné vůle stěžně v patě, průchodu palubou a držáku sálingů. Pokud stranový průhyb nezmizí, pak zvýšíme napětí takeláže na doporučenou hodnotu. Jestliže to nepo­může, pak při zachování rozevření sálingů tytozkrátíme resp. prodloužíme, podle toho, zda docházelo ke stranovému průhybu s kosatník na hrazdě, resp. bez hrazdy.

Málo tuhá ploutev

Ve středním a silném větru může být příčinou špatné stoupavosti lodě málo tuhá ploutev. Průhyb ploutve zkontrolujeme zatížením jejího vysunutého konce u lodě položené na boku

Máme-li ploutev méně tuhou než přední posádky
naší třídy, neváháme vyměnit ploutev za tužší

Nevhodný profil ploutve

Profil ploutve tlustší u náběžné hrany umožňuje lépe stoupat proti větru. Nevhodný profil plout­ve vyvine potřebný vztlak teprve při velkém úhlu náběhu, což má za následek špatnou stou­pavost lodě.

Použijeme na ploutvi profil, jaký používají přední posádky naší třídy. Podstatné jsou zejména tvar a povrchová úprava okolí náběžné hrany ploutve a souměrnost profilu.

Vady ploutvové skříně

Vibrace a výkyvy ploutve v ploutvové skříni zhoršují účinnost ploutve a tím i stoupavost lodě.

Pečlivě upravíme ploutvovou skříň tak, aby se v ní ploutev pohybovala velmi těsně (bez stra­nové vůle) ve všech používaných polohách. Vy­ztužíme stěny ploutvové skříně, aby zabránily průhybu ploutve uložené uvnitř.

 


PLACHETNICE STOUPÁ, ALE JEDE POMALU

Možné příčiny:

malé přetočení hlavní plachty i kosatky, nadměrně hluboký profil hlavní plachty i kosatky, průhyb stěžně do závětří, velký odpor zanořené části lodě, těžký stěžeň

Příčina a její příznaky Odstranění závady

Malé přetočení hlavní plachty i kosatky

Otevřený lík plachty ovlivňuje příznivě rychlost plachetnice, ale současně zhoršuje její stoupavost. Rychlost můžeme zpravidla zvýšit povolením příliš napnutého líku

Vyzkoušíme postupně následující možnosti re­gulace přetočení plachet: volnější vedení hlavní i kosatkové otěže, posunutí kosatkové kladky dál od osy lodě,uvolnění kikingu, přitažení jezdce hlavní otěže do návětři

Nadměrně hluboký profil hlavní plachty i kosatky

Na příliš bohaté plachtě se „utrhává“ špiónek u horní spíry dříve, než se objeví jakékoliv vodorovně vrásky u předního lemu plachty

Vyzkoušíme tyto možnosti (pro jednoposádko­vé lodě to platí pouze na hladké vodě): Zvětšíme předozadní průhyb stěžně povo­lením podpěry v úrovni paluby, resp. sevřením úhlu sálingů. Průhyb stěžně nastavíme tak, aby se začal „utrhávat“ špiónek u horní spíry těsně před vznikem vrásek u stěžně. Větším prohnu­tím stěžně se povolí napětí takeláže — proto ho musíme dodatečně zvýšit. Zvětšíme napětí v předních lemech plachet. Tím se plachty současně více přetočí. Zvětšíme napnutí spodního lemu plachet.Použijeme tužší horní spíru.

Průhyb stěžně do závětří (mezi palubou a závěsem upínačky)

Průhyb stěžně do závětří zmenšuje šířku štěr­biny mezi hlavní plachtou a kosatkou, což snižuje rychlost. Příčinou průhybu do závětří jsou dlou­hé sálingy v kombinaci s nízkým napětím take­láže. Napnutá návětrná upínačka tlačí střed stěžně do závětří.

Necháme si vyfotografovat plachetnici zpředu, nebo se podíváme na stěžeň podél drážky

Zvýšíme napětí takeláže a jestliže to nepomůže, pak zkrátíme sálingy.

Velký odpor zanořené části lodě

Odpor zanořené části loď zpomaluje. Proto se snažíme zmenšit tento odpor na co nejmenší hodnotu

Zajistíme hladkost povrchu dna, ploutve a listu kormidla, zkontrolujeme, zda náběžná hrana ploutve není příliš zakulacena (široká). Ploutve s ostřejší náběžnou hranou „jedou rychleji“ (nebudou ale tolik stoupat proti větru), nepoužíváme nadměrnou velikost listu kormidla; volíme list raději užší a delší, používáme dobře fungující uzávěr (chlopně) ploutvové skříně s hladkými přechody na dno lodě, zajistíme na přechodu mezi dnem a zrcadlem ostrou hranu; odstraníme jakékoliv zaoblení

Těžký stěžeň

Váha horní části stěžně zvětšuje kýváni plachet­nice ve vlnách.

Použijeme stěžeň s lehkou pružnější špičkou.

 


PLACHETNICE JEDE POMALU PŘI ZADOBOČNÍM VĚTRU

Možné příčiny:

nadměrný průhyb stěžně, nesprávné přetočení líku hlavní plachty, nedostatečné uvolnění spodního lemu hlavní plachty, malá hloubka profilu kosatky, nesprávná výška spinakrového pně, opotřebovaný spinakr, nadměrná plocha ploutve, vibrace na kormidle.

Příčina a její příznaky Odstranění závady

Nadměrný průhyb stěžně

Pokud je průhyb stěžně příliš velký, je hlavníplachta plochá a její výkon je malý

Více podepřeme stěžeň vložením silnějšího
klínu mezi opěrku stěžně a přední hranu stěžně, nebo zvětšíme tlak vzpěry působící na úrovni ráhna Snížíme napětí upínaček nebo napětí kosat­kového výtahu. Zmenšíme tak předozadní průhyb vyvolaný tlakem sevřených sálingů.

Nesprávné přetočení liku hlavní plachty

Malé přetočení způsobuje utrhávání proudnic vzduchu v horní části plachty v důsledku velkého Úhlu náběhu. Nevhodné je i velké přetočení plachty, tehdy klesá výkon horní části v důsledku příliš malého úhlu náběhu.

Plachtu více přetáčíme povolováním kikingu, a to až do okamžiku, kdy začne špiónek na horní spíře ukazovat plynulé obtékání (ve vodorovné poloze)

Nedostatečné uvolnění spodního lemu hlav­ní plachty

Hlubší profil hlavní plachty ve spodní části vy­tvoří při jízdě na boční vítr větší dopřednou sílu

Nastavíme menší napětí spodního lemu hlavní plachty než při ostrém bočním kursu. Hloubku profilu porovnáme s rychlejšími loděmi.

Malá hloubka profilu kosatky

Kosatkové otěže uvolníme tak, aby se začaly „utrhávat“ návětrné špiónky. Uvolníme přední lem kosatky. Kosatkové kladky posuneme dopředu a do boku lodě.

Nesprávná výška spinakrového pně

Povolíme-li poněkud závětrnou otěž spinakru, pak výška vlamování předního lemu spinakru je ukazatelem správné výšky spinakrového pně.

Začíná-li se vlamovat spinakr v horní části dříve než ve spodní, je spinakrový peň příliš spuštěn. Závadu odstraníme utažením kikingu spinakrového pně. Vlamuje-li se spinakr ve spodní části dříve, spustíme spinakrový peň tím, že povolíme ki­king spinakrového pně. Výšku oka spinakrového pně upravíme podle předních plachetnic.

Opotřebovaný spinakr

Porovnáme tvar a profil spinakru s plachetnicemi, které jsou rychlé při bočním větru. Hlavní zá­vady lze očekávat v místě lemů. Na lemech spinakru mohou být vytaženy okraje, včetně našitých zpevňujících pásků. Když je návětrný lem příliš vytažený, nedá se nastavit na „mez“ vlamování. Vlomí se příliš pozdě, takže často splaskne celý spinakr.

Jsou-li pásky na okrajích lemů spinakru příliš krátké, materiál spinakru se zdrhává a profil se v lemech uzavírá. Spinakr se vede obtížně, ná­větrný lem se vlamuje příliš brzy a závětrný lem brání plynulému proudění vzduchu ve štěrbině mezi spinakrem a hlavní plachtou. Jeli na spinakru „vytahaný“ spodní lem, objeví se to klepáním lemu při jízdě ve středním a silnějším větru.

Obvykle musíme spinakr vyměnit nebo požádat výrobce plachet o úpravu.

Nadměrná plocha ploutve

Zmenšením zanoření ploutve se zmenší odpor trupu.

Zmenšíme plochu ploutve vytažením nebo klonem na nejmenší míru tak, aby plachetni plula rychle a ještě nesplouvala. Návětrnost a větrnost redukujeme příčným vyvážením

Vibrace na kormidle

Vibrace zvětšují odpor kormidla a brzdí loď

Upravíme symetrii náběžné hrany a celé: profilu kormidla. Odstraníme vůli v závěsu kormidla

 


PLACHETNICE JEDE POMALU PŘI OSTRÉM BOČNÍM KURSU

Možné příčiny:

nesprávně seřízená plachta, nadměrně přitažená kosatková otěž, velký a hluboký spinakr, pružná spinakrová otěž, špatné vyvážení plachetnice, vůle v závěsu kormidla

Příčina a její příznaky Odstranění závady

Nesprávně seřízená plachta

Napneme přední a spodní lem hlavni plachty. Kiking ráhna uvolníme poněkud více, než by to odpovídalo nastavení podle špiónku na horní spíře. Větším uvolněním se zvedne ráhno, které pak méně stahuje závětrnou otěž spinakru dolů. Musíme počítat s tím, že přitažením kikingu na­pínáme nejen zadní lík hlavní plachty, ale i zá­větrný lík spinakru.

Nadměrně přitažená kosatková otěž

Kosatkovou otěž uvolníme poněkud více než při obvyklém nastavení. V poryvech bude loď lépe „akcelerovat“.

Velký a hluboký spinakr

V ostrých kursech je rychlejší malý plochý spinakr. Porovnáme, zda náš spinakr není příliš velký a hluboký v porovnání s rychlými loděmi.

PPři výběru velikosti a hloubky profilu spinakr. volíme kompromis mezi rychlostí na ostrém bočním kursu a rychlostí na zadním a zadoboč­ním větru. Zpravidla je výhodné se vyhnout jak extrémně velkým, tak malým spinakrům

Pružná spinakrová otěž

Pružná spinakrová otěž neudrží spinakrový peň v nastavené poloze. Spinakr se v poryvu otočí do závětří a spinakrový peň se opře o přední lem kosatky. Roste náklonná síla a navíc stoupá napětí takeláže. Opřením o přední lem kosatky se spinakrový peň ohne, popř. se přetrhne ko­satkový výtah.

Otěž vyměníme za otěž s malou průtažností

Špatné vyvážení plachetnicei

Při špatném stranovém vyvážení je loď návětrná nebo závětrná a musíme ji brzdit kormidlem

Návětrnost a závětrnost plachetnice vyrovnáme příčným vyvážením. V silném větru využije po­sádka vyvažovacích vest, aby zvýšila na maximum vyvažovací schopnost.

Vůle v závěsu kormidla

Plachetnice s vůlí v závěsu kormidla se stává při rychlé jízdě v silném větru neovladatelnou. Vůle brání plynulé jízdě.

Odstraníme jakékoliv vůle v závěsu

 


PLACHETNICE JEDE POMALU PŘI ZADNÍM VĚTRU

Možné příčiny: záklon stěžně, malá plocha spinakru, výška spinakrového pně, kormidlo

Příčina a její příznaky Odstranění závady

Záklon stěžně

Při jízdě na zadní vítr je rozhodující plocha pla­chet vystavená větru. Největší průmět plachet má loď plující bez záklonu stěžně, proto často pomůže zmenšení záklonu.

Nastavíme stěžeň do stejného záklonu jako přední plachetnice.
Posádka se přesune maximálně dopředu (pře­nese váhu dopředu).

Malá plocha spinakru

Při zadním větru je výhodná co největší plocha spinakru.

Zjistíme, zda rychlejší lodě nepoužívají spi­nakry s větší plochou.
Při slabém větru používáme vždy suchý spi­nakr. Ten snáze naplníme.

Výška spinakrového pně

Nesprávná výška pně deformuje tvar spinakru a zmenšuje jeho výkon

Zvedneme spinakrový peň tak vysoko, aby spod­ní část spinakru směřovala svisle

Kormidlo

Kormidlo musí být v neutrální poloze. Jinak loď brzdíme.

Zakloníme kormidlo o 10° (pokud je to možné), abychom zvýšili „cit“ pro návětrnost a závětr­nost plachetnice. Zjištěnou návětrnost nebo závětrnost lodě vyrovnáme náklonem lodě

 


DESATERO TRIMU

1. Kormidlo

 1. List kormidla svisle. Ve slabém větru záklon 10° (aby se zvětšil cit na kormidlo). V silném větru předklon 5°.

2. Ploutev

 1. Při křižování proti větru zanořena 100% (ve slabém větru předklon 10°),
  při bočním kursu zanořena 30-50%,
  na zadní vítr zanořena 20%.

3. Hlavní plachta

 1. Křižování proti větru:
  střední vítr: bohatší profil, zavřený zadní lík, povolený přední lem,
  slabý vítr: plochý profil, otevřený zadní lík, povolený přední lem,
  silný vítr: plochý profil, mírně přetočený, napnutý přední lem.
  Boční kurs: bohatý profil, přetočený, pokud loď vyvážíme, povolený přední lem. Když v sil­ném větru nemůžeme loď vyvážit, napneme před­ní lem.
  Zadní kurs: bohatý profil, přetočený, povolený přední lem.br>

4. Kosatka

 1. Křižování proti větru:
  střední vítr: bohatší profil s mírným pře­točením,
  slabý a silný vítr: plochý profil, přetočení.
  Boční kurs: otěž povolena podle špiónků na kosatce.

5. Spinakr

 1. Musí mít oba dolní cípy stejně vysoko.
  Boční kurs: závětrnou otěž vedeme co nej­volněji (na mezi vlamování předního lemu).
  Zadní kurs: spinakr před loď. Horní část spinakru vodorovně, spodní část svisle.

6. Stěžeň

 1. Na dvouposádkových lodích bez stranové­ho průhybu střední části. Předozadní průhyb při křižování proti slabému a silnému větru, jinak bez předozadního průhybu.

7. Ráhno

 1. Křižování proti větru:
  střední vítr: ráhno téměř k ose lodě,
  silný a slabý vítr: ráhno vypustit víc do Závětří.
  Boční kurs: vypuštění ráhna podle špiónků na plachtě.
  Zadní kurs: na dvouposádkové lodi vypustit až k boční upínačce, na jednoposádkové lodi ve středním a sla­bém větru vypustit dál dopředu než je kolmice k ose lodě, v silném větru přitáhnout za kolmici.

8. Spinakrový peň

 1. Boční kurs: peň se nesmí opírat o kosatku, výšku pně seřídit tak, aby se spinakr vla­moval uprostřed předního lemu.
  Zadní kurs: peň nesmí směřovat dozadu dál, než je prodloužení ráhna.

9. Příčné vyvážení

 1. Při křižování proti slabému větru náklon do závětří. Náklon do návětří u jednoposádkových lodí na zadním kursu (u dvouposádkových lodí pouze ve slabém větru), jinak vždy stěžeň zcela svisle.

10. Podélné vyvážení

 1. Posádka předozadně co nejblíže k sobě.
  Ve středním větru zaujme posádka tako­vou polohu, aby hrana zrcadla byla těsně nad vodou.
  V silném větru je posádka dál vzadu než ve středním větru.
  V slabém větru je posádka co nejvíce vpředu.